• saban-baskan Şaban Aziz KARAMEHMETOĞLU Başkan
  huseyin-kutluHüseyin KUTLU Başkan Yrd. 
  sukru-cevahirŞükrü CEVAHİR Başkan Yrd. 
  ali-yasar-erAli Yaşar ER Sayman Üye

  ali-safak-sahinlerAli Şafak ŞAHİNLER Üye 
  cem-temizelCem TEMİZEL Üye 
  mehmet-kopuzMehmet KOPUZ Üye 
  murat-artanMurat ARTAN Üye 
  ramazan-aydoganRamazan AYDOĞAN Üye 
  ramazan-meralRamazan MERAL Üye
  yasar-ozdoganYaşar ÖZDOĞAN Üye 

 • YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÖREV TANIMLARI

  • RTSO’yu hukuki bakımdan temsil etmek,
  • Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer yönetmeliklerde verilen görevleri yapmak ve uygulanmasını sağlamak, mevzuattaki Yönetim Kurulu’na ait hükümlerin uygulanmasına nezaret etmek,
  • Yönetim Kurulu’nu normal veya olağanüstü toplantıya davet etmek,
  • Yönetim Kurulu toplantıları için gündemlerini hazırlatmak, tutanakların sağlıklı ve anlaşılır şekilde hazırlanmasını sağlamak,
  • Oda Yönetim Kurulunu sevk ve idare etmek, Yönetim kurulu toplantılarını yönetmek,
  • Oda Yönetim kurulu toplantısının gündemini hazırlamak, toplantı günleri ve saatlerini tespit etmek ve üyeleri toplantıya çağırmak.
  • Oda Yönetim Kurulu toplantı tutanaklarının düzenli olarak tutulmasını sağlamak,
  • Oda Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip etmek,
  • Yönetim Kurulunca görüşülen Oda bütçesini Meclis Başkanına havale etmek,
  • Yönetim Kurulu toplantılarının sıhhatli olarak tanzimini sağlamak,
  • Yönetim Kurulunca kendisine devredilen yetkileri kullanmak,
  • Yönetim Kurulu’nca alınan kararların yerine getirilip,getirilmediğini kontrol ve tasdik etmek,
  • Kanunlara aykırı olamamak kaydıyla sosyal yardımlarda bulunulmasına karar vermek,
  • Müşteri şartlarının yerine getirilmesinin öneminin tüm personele iletilmesi ve personelin kalite bilincinin yükseltilmesi için eğitim programlarının yapılmasını sağlamak,
  • Yönetim Kurulu toplantılarına gerektiğinde uzmanları çağırıp görüşlerini almak,
  • RTSO’ yu yasa ve mevzuatlara uygun olarak sevk ve idare etmek,
  • Odada bulunamayacağı zamanlarda kendisine vekalet edecek olan vekili görevlendirmek,
  • Oda Muamelat Yönetmeliğinin 25.maddesi gereği toplantılara katılmayıp görevi sona erenlere ve yedek üyenin çağrılmasında Yönetim Kurulu Başkanınca yazılacak bir yazı ile personel vasıtasıyla bildirim yapmak,
  • 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak,
  • Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili görev ve yetkileri;
  1. Kalite politikası ve hedefleri belirlemek, RTSO’da çalışan personele iletilmesini, anlaşılmasını ve uygunluğunun sürekliliği için gözden geçirilmesini sağlamak,
  2.  TS EN ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminde belirtilen şartlardan hareketle Kalite Yönetim Sistemini kurmak, planlı ve etkin olarak uygulamak ve uygulatılmasını sağlamak,
  3. Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, korunması ve belirlenen kalite hedeflerine ulaşılması amacı ile personel dahil olmak üzere kaynak ihtiyaçlarını güvence altına alarak finansman sağlamak,
  4. Kalite Yönetim Sistemini müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda yönlendirmek,
  5. Kalite Yönetim Sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğinin sürekliliğini sağlamak amacıyla, planlanmış aralıklarla sistemi gözden geçirmek,
  6. Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarına başkanlık yapmak,

   

  YÖNETİM KURULU GÖREV TANIMLARI

  • Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek.
  • Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak.
  • Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
  • Üyeler toplantı başlamadan önce hazirun cetvelini imza etmek,
  • Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar vermek.
  • Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak.
  • Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.
  • Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
  • Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp meclise sunmak.
  • Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak.
  • Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.
  • Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çerçevesinde karara bağlamak.
  • Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.
  • Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.
  • Hakem veya hakem heyeti seçmek,
  • Kalite Yönetim Temsilcisini atamak,
  • 5174 Sayılı kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir oda organına  bırakılmayan diğer görevleri yerine getirmek.
  • Üyeler ismini yazdırmadan veya Başkandan izin almadan konuşmamak. Konuşmalar Başkanın izni ile yapmak.
  • Gündem maddeleri gündemdeki sıraya göre müzakere etmek. Ancak bu sıra çoğunluk kararı ile bozulabilecektir.
  • Yönetim Kurulu isterse konuşma sürelerini sınırlayıcı karar alabilir.
  • Uygulama Esasları RTSO İç Yönergesinde tanımlanmıştır.
Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

33. YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI

20 Ocak 201420 Ocak 2014
IMG_3293

Odamız 33. Yönetim Kurulu toplantısı 14.01.2014 Salı günü saat 17.00’da Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sn. Hüseyin KUTLU’nun başkanlığında gerçekleştirildi. Odamıza kayıt yaptıran üyelerimizin tescil işlemleri gerçekleştirildi.  Aralık Ayı Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun değerlendirildiği toplantıda, derece değişikliği, sermaye artırımı ve 2013 yılı kesin hesabı görüşüldü.

KÜMELENME DESTEK PROGRAMI

20 Ocak 2014
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın uygulama sürecini 24.10.2013 tarihi itibarıyla başlattığı “Rekabetçilik ve Yenilikçilik Alanlarında Küme Destek Programı”nın son başvuru tarihi 31.01.2014 olarak güncellenmiştir. Destek Programı'nın uygulama usul ve esasları hakkında detaylı bilgi için tıklayın.  

EMNİYET KEMERİ APARATINA SATIŞ VE KULLANIM YASAĞI

20 Ocak 2014
Emniyet kemeri hatırlatma sistemlerini devre dışı bırakmak için kullanılan aparat yasağı ile ilgili ekler: [download id="1158"]      

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

11 Ocak 201411 Ocak 2014
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında "Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi" hakkındaki tebliğ, 14 Aralık 2013 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni yatırım tesislerinin yapımı, tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar ve alternatif enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımına, koyun, keçi ve manda konularında sabit yatırım projelerine yönelik yatırımlara hibe verilmektedir. Hibe programından yararlanmak isteyen yatırımcıların 27 Ocak 2014 tarihi mesai bitimine kadar proje başvurularını yapmış olmaları gerekmektedir. Detaylı bilgi için tıklayın.

K BELGESİ HAKKINDA

11 Ocak 2014
K türü yetki belgeleri ile ilgili önemli duyuru. Lütfen okuyun. k-belgesi-k

RİZE’YE 5 YILDIZLI OTEL

11 Ocak 2014
Çay Tv'de yayınlanan Çayda Sabah programına katılan Rize Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Rize Ticaret ve Sanayi Odası başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu Çay TV’de yayınlanan Çayda Sabah programında önemli açıklamalarda bulundu. Karamehmetoğlu Rize’de yapılan projeleri değerlendirirken 5 yıldızlı otel müjdesini de verdi. Karamehmetoğlu müracaatların yapıldığını  maliye bakanlığından 2 ay içinde talip edilen firmaya verileceğini söyledi.