• Şükrü CEVAHİR Başkan
  Muammer ÇELİK Başkan Yrd. 
  Yaşar BİLGİN Katip Üye

  Abdul Salih

  ENGELOĞLU

  Üye

  Abdurrahman

  ÇEMBERCİ

  Üye 

  Ahmet Arif

  METE

  Üye

  Ahmet Ayhan

  YILDIZ

  Üye

  Alpaslan

  RAZIOĞLU

  Üye

  Asım

  ÇİLLİOĞLU

  Üye

  Ayhan

  MANDEV

  Üye

  Bora

  KATIRCIOĞLU

  Üye

  Burak

  ÇAKIROĞLU

  Üye

  Burhan

  BAKIR

  Üye

  Cem

  TEMİZEL

  Üye 

  Coşkun

  YEĞEN

  Üye 

  Fatih

  KOÇAN

  Üye 

  Fethi

  AZAKLI

  Üye 

  Gökhan

  İSMAİLOĞLU

  Üye

  Hakan Mürteza

  AĞUN

  Üye

  Hakkı

  ÖKSÜZ

  Üye

  Hamit

  ŞANDA

  Üye

  Hamza

  TÜYLÜOĞLU

  Üye

  Hızır Yılmaz

  TÜRÜT

  Üye

  İsmail

  ERDEM

  Üye

  İsmail Selim

  BİLGİN

  Üye

  Kenan

  YAVUZ

  Üye

  Mehmet

  TAŞKIN

  Üye 

  Mehmet

  ÜZÜMCÜ

  Üye

  Muhammet Ali

  TÜFEKÇİ

  Üye

  Muhammet

  KALKAVAN

  Üye

  Murat

  ARTAN

  Üye

  Murat

  YAZICI

  Üye

  Murat

  YETİMOĞLU

  Üye 

  Murathan

  TÜYLÜOĞLU

  Üye

  Musa

  YAZICI

  Üye

  Namık

  ÇOLAK

  Üye

  Recep Ali

  KARAKOYUN

  Üye

  Resül

  ASLAN

  Üye 

  Sabit

  KARAFAZLI

  Üye

  Serkan

  BİRBEN

  Üye

  Şaban Aziz

  KARAMEHMETOĞLU

  Üye

  Şakir

  ÖZTÜRK

  Üye

  Temel

  ÖZTÜRK

  Üye

  Temel Yaşar

  HACIÖMEROĞLU

  Üye

  Varol

  AYVAZ

  Üye

 •  MECLİS BAŞKANI GÖREV TANIMLARI

  • RTSO Meclisi’ni sevk ve idare etmek, Meclis toplantılarını yönetmek,
  • RTSO Meclisi’nin toplantı gündemini hazırlamak,  toplantı günlerini ve saatlerini tespit etmek,
  • RTSO Meclisi’ni toplantıya davet etmek,
  • Meclis toplantısı tutanaklarının sıhhatli olarak düzenlenmesini sağlamak,
  • Meclisçe alınan kararların uygulanmasını kontrol ve takip etmek,
  • Oylamaya iştirak etmemek ve huzur hakkı almamak şartı ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak,
  • Olmadığı zamanlarda vekalet edecek başkan vekilini görevlendirmek,
  • Olmadığı zamlarda yerine bakacak Meclis Başkan Vekilini görevlendirmek,
  • RTSO Meclisi’nde görüşülecek konuları önceden İhtisas Komisyonları’na havale etmek ve gerektiğinde konu hakkında Yönetim kurulu’na bilgi vermek,
  •  Mecliste görüşülecek Oda bütçesini önceden Hesapları inceleme komisyonuna havale etmek,
  • Oda Muamelat Yönetmeliğinin 25.maddesi gereği toplantılara katılmayıp görevi sona erenlere ve yedek üyenin çağrılmasında Meclis Başkanınca yazılacak bir yazı ile personel vasıtasıyla bildirim yapmak,
  • Uygulama Esasları RTSO İç Yönergesinde tanımlanmıştır.
   

  MECLİS GÖREV TANIMLARI

  • Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
  • Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek.
  • Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.
  • Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak.
  • Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.
  • Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.
  • Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak.
  • Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak.
  • Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.
  • Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek.
  • Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.
  • Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.
  • Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak.
  • Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek.
  • Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek.
  • Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.
  • Yürürlükteki diğer mevzuatların verdiği görevleri yerine getirmek.
  • Uygulama Esasları RTSO İç Yönergesinde tanımlanmıştır.